ALGEMENE LEVERINGS– EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN Imaging Product Services VOF

Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Almelo en bij de Kamer van Koophandel te Enschedel onder nr. ………

1.In deze algemene voorwaarden wordt onder leverancier verstaan: Imaging Product Services Vof  terwijl onder opdrachtgever wordt verstaan: elke natuurlijke of rechtspersoon die met Imaging Product Services Vof  een rechtsbetrekking aangaat.


2. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de leverancier zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Zodra deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gelden zij ook voor alle nadien te sluiten overeenkomsten tussen partijen.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 

3. Aanbieding/offerte
Alle aanbiedingen door de leverancier gedaan zijn vrijblijvend. Mondelinge afspraken of bedingen, al of niet in afwijking van een eerdere aanbieding danwel overeenkomst, binden de leverancier slechts nadat deze door de leverancier schriftelijk zijn bevestigd.
De leverancier behoudt zich het recht voor om, indien één of meer modellen en/of kostprijsfaktoren een wijziging ondergaan dienovereenkomstig de prijs aan te passen. Dit recht bestaat eveneens indien voor de leverancier een nadelige wissel- c.q. valutakoers zich voordoet, zowel voor als tijdens uitvoering van de overeenkomst. Van een dergelijke wijziging wordt de opdrachtgever in kennis gesteld.
Dergelijke wijzigingen geven de opdrachtgever nimmer het recht tot opschorting van zijn verplichtingen of tot ontbinding.
 

4. Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de in art. 3 bedoelde aanbieding.
Indien de leverancier een opdracht tot levering heeft ontvangen, komt de overeenkomst tot stand doordat de leverancier binnen 8 dagen nadat die opdracht tot levering is ontvangen, deze bevestigt c.q. aanvaardt of de levering ter hand neemt.
Indien vooruitbetalingen c.q. voorschot is bedongen, is de leverancier slechts gebonden en gehouden tot uitvoering van de opdracht en/of levering na ontvangst van deze betaling.


5. Betaling
Betaling van de overeengekomen prijs dient te geschieden zonder aftrek, verrekening of opschorting op de op de faktuur aangegeven wijze en binnen 14 dagen na faktuurdatum. Deze betalingstermijn is een fatale termijn. Bij betaling binnen 8 dagen na faktuurdatum wordt de opdrachtgever een korting van 2 % op de netto prijs excl. BTW verleend.
Indien de leverancier binnen voornoemde termijn van 14 dagen geen betaling heeft ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en voor de door de vertraging te lijden schade aansprakelijk, zonder dat ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is na verzuim een rente van 1,5 % per maand of een gedeelte van een maand, over het niet betaalde factuur bedrag verschuldigd. Tevens zullen alle kosten tot het incasseren van de vordering c.q. het bewerkstelligen van nakoming van de overeenkomst, voorzover in redelijkheid gemaakt, voor rekening van de opdrachtgever komen e.e.a. onverminderd het recht van de leverancier zijn werkelijk geleden schade te vorderen.
In geval van reparaties dan wel in andere gevallen indien zulks is overeengekomen, zullen de zaken niet eerder worden afgegeven c.q. ter hand gesteld dan na ontvangst van de betaling.
Geen betaling kan worden opgeschort, ook niet indien de opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.
 

6. Eigendom en risiko
Alle te leveren zaken en/of onderdelen zijn vanaf het tijdstip van levering voor rekening en risiko van de opdrachtgever. Levering geschiedt steeds af bedrijf van de leverancier. Toezending van te repareren of om te ruilen zaken, danwel van gerepareerde of omgeruilde zaken, geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 

7. Eigendomsvoorbehoud
De leverancier behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. Onder deze verplichtingen worden mede verstaan de aan de leverancier te betalen vorderingen tot schadevergoeding en/of boete door de opdrachtgever wegens zijn tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst. Gedurende de periode waarin de leverancier zich de eigendom heeft voorbehouden en de opdrachtgever zijn verplichtingen nog niet heeft voldaan, is de opdrachtgever uitsluitend gerechtigd de zaken te gebruiken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Dit recht eindigt op het moment waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard.
 

8. Nakoming
Opgegeven en/of overeengekomen leveringstermijnen van de leverancier zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Indien een termijn voor nakoming door de leverancier is overeengekomen, gaat deze termijn niet in dan nadat de leverancier alle door de opdrachtgever te verstrekken bescheiden en gegevens alsmede de overeengekomen (aan)betaling heeft ontvangen.

Overschrijding van de termijn voor nakoming van de overeenkomst door de leverancier, door welke oorzaak ook, geeft de opdrachtgever niet een recht op vergoeding van direkte of indirekte schade, of vergoeding van welke kosten dan ook. Evenmin heeft de opdrachtgever alsdan het recht de overeenkomst te ontbinden of zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten of niet na te komen. De leverancier dient bij niet-tijdige levering schriftelijk ingebreke gesteld te worden.
De leverancier behoudt zich het recht voor om indien zij door overmacht niet of niet-tijdig of niet-behoorlijk kan nakomen, haar verplichtingen op te schorten danwel de overeenkomst te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren.
Alle uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen van de leverancier op de opdrachtgever worden terstond volledig opeisbaar indien, en zodra:
de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn bedrijf en/of aktiviteiten stillegt, besluit tot liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn bedrijf,
onder curatele of bewind wordt gesteld, zijn verplichtingen tegenover (andere) crediteuren niet (meer) nakomt, op zijn zaken en/of tegoeden beslag wordt gelegd danwel niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk enige
uit de overeenkomst voortvloeiende vordering nakomt. De opdrachtgever is alsdan bij gebreke van onverwijlde volledige nakoming, in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. De leverancier wordt
onherroepelijk door de opdrachtgever gemachtigd om zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door hem geleverde zaken tot zich te nemen, indien en zodra de opdrachtgever in verzuim is. Alle daarmee gepaard gaande kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Dit laat alle overige de leverancier toekomende rechten onverlet.


9. Aansprakelijkheid
De leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen en/of materiele schade aan installaties en eigendommen van de opdrachtgever en derden, als gevolg van een gebrek in/aan de door de leverancier geleverde zaken, behoudens grove schuld of opzet van de leverancier of zijn ondergeschikten. Op eerste verzoek van de opdrachtgever zal de leverancier in geval van schade de identiteit van zijn leverancier en/of producent vermelden. De leverancier is evenmin aansprakelijk voor schade voor de opdrachtgever en/of derden, ten gevolge van storing of onvoldoende en/of onjuiste werking van de geleverde zaak, of gedeelten daarvan, noch voor schade ontstaan door een niet tijdige beschikbaarstelling van de te leveren c.q. te repareren of te onderhouden zaken, e.e.a. behoudens grove schuld of opzet van de leverancier of zijn ondergeschikten. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier steeds tegen mogelijke aanspraken, waarvoor de leverancier door derden terzake wordt aangesproken. Indien de leverancier op grond van deze voorwaarden en/of enige wettelijke bepaling gehouden is tot vergoeding van schade, zal deze schade nimmer meer bedragen dan de hoogte van de door de opdrachtgever verschuldigde of betaalde tegenprestatie danwel de hoogte van de uitkering waarop de leverancier jegens zijn verzekeraar aanspraak kan maken.
 

10. De Garantie
De leverancier is, afhankelijk van de geleverde zaak, garantie plichtig gedurende een periode varierend van 3 maanden tot 1 jaar  jaar vanaf leveringsdatum en met inachtneming van het hierna bepaalde en hetgeen in de katalogus en/of op de verpakking staat vermeld.
De garantieplicht strekt in geen geval verder dan tot herstel of kosteloze vervanging van de geleverde zaken of onderdelen die ondeugdelijk zijn gebleken als gevolg van materiaal- of konstruktiefouten, mits de zaken overeenkomstig de normale gebruiksdoeleinden en conform de geldende handleiding zijn gebruikt en het noodzakelijk onderhoud volgens de specificaties is uitgevoerd.
Gebreken, ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, behandeling of onderhoud of welke zich voordoen na wijziging of (poging tot) reparatie door of namens de opdrachtgever of door derden, vallen buiten de garantie. Werkzaamheden die tot het normale onderhoud dienen te worden gerekend vallen niet onder de garantie.
De opdrachtgever kan geen beroep doen op enige garantiebepaling zolang de opdrachtgever zelf niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Bij de toezending dient de bij de verkoop/reparatie factuur -waarvan bij de leverancier een kopie aanwezig moet zijn- en een originele kassabon meegezonden te worden, alsmede dient een duidelijke opgave van het gebrek ingesloten te worden. De leverancier verplicht zich de reparatie deskundig en met behulp van moderne apparatuur uit te voeren.
 

11. Reparaties zonder garantie.
Op verzoek van de opdrachtgever doet de leverancier een vrijblijvende en kostenloze offerte van de reparatie, welke slechts na schriftelijke bevestiging van de offerte zal worden uitgevoerd. Terzake van buiten de garantie vallende reparaties wordt de opdrachtgever een uurloon van € 42.50,- in rekening gebracht. De onderdelen worden tegen kostprijs geleverd.
 

12. Opschorting en ontbinding
Bij verzuim en bij gebreke van onverwijlde volledige nakoming door de opdrachtgever is de leverancier bevoegd zijn nakoming van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren, onverminderd zijn verdere uit de wet en de overeenkomst voortvloeiende rechten en aanspraken.
In geval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst door de leverancier heeft deze recht op vergoeding van de schade welke hij door en ten gevolge van die opschorting en/of ontbinding lijdt.
Deze schade wordt bepaald op ten minste 35 % van de vergoeding voor de (het) niet uitgevoerde (deel van de) overeenkomst, behoudens het recht van de leverancier de werkelijke schade te vorderen.
Indien de leverancier gebruik maakt van een aan hem toekomende bevoegdheid tot opschorting en/of ontbinding, heeft de opdrachtgever generlei aanspraak op nakoming, garantie of schadevergoeding.
 

13. Reclame
Onverminderd het bepaalde omtrent ”aansprakelijkheid” en ”garantie” moeten reclames over direct waarneembare gebreken door de opdrachtgever binnen 5 dagen na faktuurdatum c.q. na reparatiedatum bij de leverancier schriftelijk worden gemeld. Alle overige reclames dienen binnen 5 dagen nadat de opdrachtgever het gebrek of de onjuistheid ontdekt heeft, aan de leverancier schriftelijk worden medegedeeld.
Bij gebreke van tijdige melding vervalt elke aanspraak.
Het recht van reclame schort geen verplichtingen van de opdrachtgever op noch geeft deze enig recht tot ontbinding.

14. Wederverkoop
Indien een opdrachtgever, in zijn hoedanigheid van wederverkoper van door de leverancier gevoerde en geleverde zaken, door zijn handelwijze en verkoopmethodes c.q. -beleid de leverancier en/of andere wederverkopers schade berokkent, heeft de leverancier het recht de overeengekomen kortingen en/of vergoedingen c.q. bonussen in te houden alsmede van verdere leveringen af te zien.

15. Afstand
De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op ontbinding van de overeenkomst volgens art. 265 boek 6 BW of andere wettelijke bepalingen.

16. Geschillen
 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, danwel van een nadere overeenkomst welke een uitvloeisel is van zodanige overeenkomst, zullen uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de volgens de wet bevoegde rechter binnen het arrondissement Almelo. Het Nederlandse recht is bij uitsluiting van toepassing.
 

Datum:  Oktober 2010

Imaging Product Services vof
Eeftinksweg 33
7511 ZA Enschede
NL